بادرودخدمت کاربران محترم 

به دلیل افزایش قیمت دلار درایران کلیه سرویس های مورد ارائه ما نیزشامل افزایش قیمتی درحدود30درصدقیمت فعلی خوددرسال1399 تعیین گردید وهمچنین نیک ای ار هم دامنه های ملی را سه برابرقیمت فعلی از ابتدای سال 1400 تعیین نمود لذا مکرر درارتباط با تفاوت قیمت نسبت به سال گذشته به اپوراتورهای ماتیکیت نزنید .دربخش خصوصی باچنین مشکلاتی فقط 30درصدافزایش قیمت اعمال نمودیم ولی مرکزی دولتی با عنوان دانش بنیان یعنی همان نیک ای ار به یکباره 300درصدافزایش قیمت برمحصولات خوداعمال نمود شماچگونه چنین چیزی راهضم وباید قبول نمایید ....Wednesday, November 30, 2022

« برگشت